Všeobecné obchodné podmienky

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) platia pre nákup v internetovom obchode nemamsignal.sk , ktorého prevádzkovateľom je Radovan Gunár – SHOPGSM (bod VIII – ďalej iba Predávajúci) v Trenčíne:

Internetový obchod nemamsignal.sk – Radovan Gunár – SHOPGSM, P.O.BOX 4, 911 05 Trenčín.

VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

I. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Radovan Gunár – SHOPGSM a jej obchodnými partnermi. Podmienkou odoslania objednávky je akceptovanie a vyjadrenie súhlasu s týmito VOP. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s VOP. Súčasťou VOP je reklamačný poriadok (bod VI) a informácie o odstúpení od kúpnej zmluvy (bod V). VOP sú kupujúcemu voľne prístupné na web sídle prevádzkovateľa www. nemamsignal.sk, je na ne pred odoslaním objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky.

Kontaktné údaje Predávajúceho:
Internetový obchod nemamsignal.sk
Radovan Gunár – SHOPGSM

P.O.BOX 4
911 05 Trenčín
IČO: 33192871
DIČ: SK1032733108
IČ DPH: 1032733108
E-mail: obchod@nemamsignal.sk
Tel: +421949303054

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikatel

Spotrebiteľ je (podľa 2písm. a) zákona č. 250/2007 Zz a č.372/1990 Zb) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,zamestnania alebo povolania

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladech (meno, priezvisko, email, telefón, adresa doručenia/fakturácie)

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, ako aj so súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. č. 22/2004 Z. z.Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., č. 250/2007 – Zákon o ochrane spotrebiteľa, č. 102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podnikateľ sa rozumie:

* osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti);
* osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri);
* osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (patria sem napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.);
* osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci podnikatel si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke www.nemamsignal.sk alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávkydo elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky,sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje. Podľa novely zákona č. 222/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na webové stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom k tomu dôjde až po skontrolovaní objednávky naším zamestnancom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu zaslaním e-mailu na vopred zadaný e-mail, avšak na vznik zmluvy toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov uvedených v OP.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.nemamsignal.sk, tak je umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

III. Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny sú zmluvné. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.

Objednaný tovar je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

Platbou vopred prevodom – po potvrdení objednávky odošle Predávajúci číslo účtu, variabilný symbol s čiastkou k úhrade. Objednávka bude expedovaná s podmienkou prijatia úhrady

Dobierkou – objednávku uhradí kupujúci v hotovosti bezprostredne po doručení priamo kuriérovi prepravnej spoločnosti

* pri každom spôsobe úhrady doručí Predávajúci spolu s tovarom faktúru za zaplatený tovar

K cene za tovar Predávajúci účtuje Kupujúcemu podľa zvoleného spôsobu úhrady a doručenia nasledovne:

Rezervácia a vyzdvihnutie na odbernom mieste (Platba vopred prevodom): 0,- eur s DPH (osobný odber)

Zásielka o hmotnosti do 30 kg doručená prepravnou spoločnosťou:

Dobierka – Spolu za dopravné a balné: 4,90 eur s DPH

* pri nadrozmernej zásielke sa cena za dopravu stanovuje podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti (podľa hmotnosti a vzdialenosti). Kupujúcemu je predávajúci povinný oznámiť cenu za dopravu objednávky pred jej expedíciou.

IV. Objednávanie a Dodacie podmienky

Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Prostredníctvom elektronického obchodu www.nemamsignal.sk <– odporúčame

Elektronickou poštou – e-mailom na adrese obchod@nemamsignal.sk

Telefonicky na čísle: +421949303054

Kupujúci má možnosť odoslať Predávajúcemu objednávku 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom webstránky www.nemamsignal.sk Každá objednávka prijatá po 11:00 hodine je spracovaná Predávajúcim nasledujúci pracovný deň. O potvrdení objednávky informuje Predávajúci kupujúceho prostredníctvom potvrdzujúceho emailu: „potvrdenie objednávky č. …“ Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť pred „odoslaním záväznej objednávky“ oboznámiť sa s celkovou cenou za tovar vrátane DPH a cenou za doručenie objednávky (osobný odber, dopravné a balné apod.) (podľa bodu III týchto OP) ako aj všetkými ďalšími poplatkami. Celková cena za objednávku s DPH je uvedená v nákupnom košíku. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Pri každom tovare na stránke www.nemamsignal.sk uvádza Predávajúci aktuálnu dostupnosť tovaru a jeho cenu, ktorá sa na stránke automaticky aktualizuje 1x denne na základe vývoja kurzov na finančnom trhu, vývoja skladových zásob Predávajúceho a jeho dodávateľov. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky prezistiť aktuálnu dostupnosť a cenu tovaru prostredníctvom kontaktov Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci objedná tovar na objednávku (tovar s dostupnosťou: skladom u dodávateľa) alebo tovar, ktorý v čase spracovania objednávky nie je na sklade, Predávajúci stanoví Kupujúcemu v prípade, ak objednávka nebola vyexpedovaná od potvrdenia objednávky do 2 dní upresňujúci termín expedície objednávky e-mailom. V takomto prípade dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim až v okamihu upresnenia dodacej lehoty zo strany predávajúceho, kedy má spotrebiteľ možnosť od zmluvy odstúpiť.

Zásielky určené na vyzdvihnutie na odbernom mieste sú pripravené spravidla do 24 hodín od pripravenia objednávky na expedíciu, o pripravení objednávky informuje Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom emailu a SMS správy. V prípade doručenia tovaru priamo Kupujúcemu, Predávajúci doručuje zásielky o hmotnosti do 30kg a prostredníctvom prepravnej spoločnosti kdekoľvek na Slovensku do 48 hodín (počas pracovných dni) od vyexpedovania zásielky. Kuriér prepravnej spoločnosti kontaktujte pred odovzdaním zásielky kupujúceho a dojedná detaily prebratia zásielky. Pre potreby prezistenia polohy expedovaného balíku o hmotnosti do 30kg je kupujúcemu zasielané číslo balíka s kontaktom na prepravnú spoločnosť. V prípade expedície nadrozmerných zásielok je Kupujúci individuálne kontaktovaný Predávajúcim.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

a) V zmysle ustanovenia zákona č. 102/ 2014 § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo (podľa § 2) odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa (prostredníctvom pridania tovaru do košíka, vyplnenia a odoslania objednávky cez web nemamsignal.sk, prostredníctvom emailu, alebo telefónu). Zmluvou (podľa § 2) sa rozumie akákoľvek zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda Tovar za odplatu (návrh na zmluvu je ponuka Tovaru zverejnená na stránke www.nemamsignal.sk vrátane obchodných podmienok)

b) Spotrebiteľ nemôže podľa § 7 odst. (6) odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú predávajúci nemôže ovplyvniť a ku kterému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy. Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebitel tento obal rozbalil. Predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

c) Spotrebiteľ má právo (podľa § 2) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

d) Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 z. z.), darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru podľa § 10 odst. 4

e) Predajca poskytuje spotrebiteľovi formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný taktiež na webe www.nemamsignal.sk Ak sa rozhodne spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, Predajca pre urýchlenie vybavenia odstúpenia odporúča použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy a tovar spoločne s ním doručiť na adresu predávajúceho. V prípade, že kupujúci nepoužije spomínaný formulár, je vhodné v sprievodnom liste uviesť svoje meno, číslo objednávky, názov tovaru a dátum nákupu.

f) Všetky priame náklady na doručenie odstúpenia od zmluvy a vrátenie tovaru späť predávajúcemu znáša spotrebiteľ podľa (§ 10 odst. 3), pokiaľ predávajúci neurčí inak. Cena za doručenie určuje aktuálny cenník prepravnej spoločnosti resp. pošta. Predajca odporúča spotrebiteľovi zásielky pred odoslaním poistiť. Predajca nepreberá zásielky doručené spôsobom „na dobierku“

g) Adresa pre zaslanie odstúpenia od zmluvy a zároveň vrátenie tovaru:

Internetový obchod www.nemamsignal.sk (Radovan Gunár – SHOPGSM), P.O.BOX 4 Trenčín, 911 05

h) Predávajúci zmluvne uzatvára a spotrebiteľpodľa § 9 odst. 2 zák. 102/2014 súhlasí, že úhrada za vrátený tovar bude spotrebiteľovi vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostnou formou – bankovým prevodom, na bankový účet ktorý spotrebiteľ uviedol v odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ akceptuje právo predávajúceho uvedené v odst. 5 § 9 zák. 102/2014. Náklady spojené so zaslaním objednaného tovaru budú kupujúcemu vrátené podľa § 9 odst. 3 102/2014 z.z..

i) Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty pre odstúpenie od zmluvy (zákon č. 102/2014, § 10, odst. 1) toto odstúpenie akceptovať, ani k následnej reklamácií prevziať tovar, ktorý nezodpovedá hygienickým normám.

j) Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu nedostupnosti tovaru z objednávky. O nedostupnosti informuje bezodkladne spotrebiteľa po zistení prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefóne, ktorú spotrebiteľ uviedol v objednávke. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť spotrebiteľovi náhradné plnenie. Spotrebiteľ má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.

k) Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy (Príloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.)

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením – listom, zaslaným poštou na adrese: Internetový obchod RGshop.sk (Radovan Gunár – SHOPGSM), P.O.BOX 4, 911 05 Trenčín. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali, resp. je voľne prístupný na našej webovej adrese: www.nemamsignal.sk Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti (pošty) znášate Vy. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

a) V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom (spotrebiteľ definovaný podľa §2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) – ale je právnickou osobou, živnostníkom, apod. ďalej iba podnikateľ, a tento doručil objednávku prostredníctom portálu www.nemamsignal.sk alebo odoslal záväznú objednávku s identifikačnými údajmi prostredníctvom elektronickej pošty, môže odstúpiť od zmluvy iba v prípade rozporu s kúpnou zmluvou / objednávkou.

b) Predávajúci môže Podnikateľovi v prípade, ak odstúpenie Podnikateľa bolo akceptované, ponúknuť náhradné plnenie v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav prijatého tovaru je zhodnotený Predávajúcim. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov). V prípade nedojednania podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady Podnikateľa späť na dodaciu adresu Podnikateľa.

c) V prípade, ak Podnikateľ objednaný Tovar, ktorý nebol v rozpore s kúpnou zmluvou, od prepravnej spoločnosti neprevezme alebo odmietne prevziať, je Predávajúci oprávnený Podnikateľovi účtovať cenu za doručenie, ktorá je uvedená v kúpnej zmluve (dopravné a balné). V prípade nadrozmerných zásielok (nad 30kg) sa výška nákladov vypočíta prostredníctvom prepravných tabuliek prepravnej společnosti. Zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

d) V prípade, ak Podnikateľ nevyzdvihne objednávku v čase jej rezervácie na dohodnutom odbernom mieste, táto nebola v rozpore s kúpnou zmluvou, je Predávajúci oprávnený Podnikateľovi účtovať storno poplatok vo výške 15€ (bez DPH) po uplynutí doby rezervácie na odbernom mieste. Zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

 

e) V prípade, ak Podnikateľ postupuje podľa bodu c) alebo bodu d) alebo objednávku, ktorá nebola v rozpore s kúpnou zmluvou nepreberie, alebo zruší v prípade, ak Predávajúci objednal a uhradil Tovar svojmu dodavatelovi na základe dopytu v objednávke prijatej od Podnikateľa, je Predávajúci oprávnený účtovať Podnikateľovi cenu objednaného Tovaru, ktorá je uvedená v kúpnej zmluve / objednávke. Zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

f) Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu nedostupnosti tovaru z objednávky. O odstúpení informuje bezodkladne kupujúceho po zistení prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo po telefóne, na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.

VI. Záručné a reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok

Kupujúci akceptovaním obchodných podmienok a zaslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s týmto reklamačným poriadkom, ktorý tvorí súčasť obchodných podmienok.

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a/ Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b/ „Predávajúci“ je podnikateľ, Radovan Gunár – SHOPGSM, P.O.BOX 4, Trenčín IČO: 33192871, DIČ: SK1032733108, IČ DPH: 1032733108

c/ „Kupujúci“ je:

I/ spotrebiteľ (podľa 2písm. a) zákona č. 250/2007 Zz a č.372/1990 Zb)

II/ fyzická (živnostník) a právnická osoba – podnikateľ a všetci ostatní kupujúci okrem spotrebiteľa definovaného podľa bodu 1. odst. i. – ďalej iba „ podnikateľ “

d/ Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom upravuje Obchodný zákonník.

2. Záručné podmienky

a/ V prípade, ak kupujúci preberá zásielku doručenú prostredníctvom kuriéra prepravnej spoločnosti, Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, prípadné poškodenie balenia/krabice) podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s dodacím listom tým, že zásielka je napr: neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu. Následne po odchode kuriéra kupujúci bezodkladne prekontroluje stav obsahu zásielky podľa kúpnej zmluvy (faktúry).

V prípade, ak kupujúci zistí rozdiel medzi informáciami na faktúre a v objednávke, alebo prijatou zásielkou a faktúrou, je potrebné zistené bezodkladne ohlásiť reklamačnému oddeleniu buď cez email na: obchod@nemamsignal.sk , alebo telefonicky: +421949303054 alebo na iný kontakt uvedený na faktúre predávajúceho , najneskôr do 24 hodín od prebratia zásielky.

b/ V prípade, že mechanické poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prijatí od prepravnej spoločnosti GLS, je nutné do 24 hodín nahlásiť reklamáciu taktiež na webe prepravcu GLS: www.gls-slovakia.sk +421 45 52 42 500

alebo kontaktovať kuriéra prepravnej služby, ktorý zásielku odovzdal, a spísať s ním protokol o škode. Dodatočné reklamácie mechanického poškodenia zásielky nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

c/ V prípade, ak kupujúci preberá tovar na odbernom mieste Internetového obchodu www.nemamsignal.sk , predávajúci umožní kupujúcemu bezprostredne po uhradení objednávku skontrolovať preberanú zásielku. Dodatočné reklamácie poškodenia alebo obsahu nezbavujú Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. V prípade zistenia rozporu s kúpnou zmluvou (faktúrou) na odbernom mieste spíše kupujúci spolu s predávajúcim protokol o zistení. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny.

d/ V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

e/ Dĺžka záručnej doby pre spotrebiteľa sa riadi platnými ustanoveniami Zákona a trvá 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba pre Kupujúcich – podnikateľov (Bod 1. odst. ii) je zmluvne dojednaná na 12 mesiacov od kúpy výrobku. Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

f/ Pre uplatnenie záruky Kupujúceho je potrebné doručit Predávajúcemu nasledovné:

1. Reklamovaný tovar (hygienicky nezávadný, čistý, zabalený – odporúčame v originálnom obale)

2. Komplet príslušenstvo (Baterka, nabíjačka, USB kábel atď)

3. Podpísaný sprievodný list (odporúčame reklamačný formulár: http://www.nemamsignal.sk/content/6-reklamacie

4. Kópia faktúry (slúži ako záručný list)

5. Kópia dokladu o úhrade (pokladničný doklad, výpis účtu, dodací list apod.)

Kupujúci je povinný v sprievodnom liste (reklamačnom formulári – http://www.nemamsignal.sk/content/6-reklamacie definovať chybu zariadenia – závadu, ktorá má byť odstránená, a na ktorú bude reklamovaný tovar testovaný. Na skryté závady neuvedené v sprievodnom liste (reklamačnom formulári) nebude výrobok testovaný. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. (pre viac info pozri: „Odstúpenie od zmluvy“)

g/V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

3. Vybavenie reklamácie

a/ Reklamácie sa uplatňujú poštou/kuriérom .

b/ Reklamácie vrátane odstránenia poruchy budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. V prípade potreby je možné reklamáciu konzultovať písomne elektronickou formou na adrese reklamačného oddeleniu: obchod@nemamsignal.sk

 

c/ V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu (Bod. 3 pism. a ), koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru na uvedenú adresu Predávajúceho znáša Kupujúci, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru od Predávajúceho späť k Spotrebiteľovi znáša Predávajúci. Tovar zasielaný na dobierku nepreberáme. Každú zásielku odporúčame poistiť.

 

d/ V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (pozri bod.: 3a) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia balíku od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

e/ Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu.

f/ Pokiaľ by bola reklamácia prijatá poštou, bude reklamovaný tovar spoločne s reklamačným protokolom zaslaný kupujúcemu na adresu ktorú uviedol v sprievodnom liste (reklamačnom formulári) alebo po riadnom vybavení reklamácie zašle tovar na najbližšiu pobočku internetového obchodu RGshop.sk, pokiaľ si tak Kupujúci zvolil v reklamačnom formulári a vyzve Kupujúceho elektronickou cestou k prevzatiu výrobku a reklamačného protokolu.

g/ Reklamáciu je možné vyzdvihnúť a odovzdať podľa voľby v sprievodnom liste (reklamačnom formulári) Kupujúceho osobne na výdajnom mieste Internetového obchodu nemamsignal.sk (Radovan Gunár-SHOPGSM), odkiaľ sa prijaté reklamácie zasielajú hromadne cca 1x týždenne na adresu reklamačného oddelenia. (viď. bod 3. pism. a.)

h/ Reklamácia podaná zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, bude vybavená bez zbytočného odkladu, v lehote minimálne 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Termín vybavenia reklamácie sa snažíme v maximálnej miere skrátiť. V prípade potreby je možné reklamáciu konzultovať písomne elektronickou formou na adrese reklamačného oddeleniu: obchod@nemamsignal.sk

4. Záverečné ustanovenia

Kupujúci akceptuje, a je si vedomý, že nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

*porušení ochranných plômb, ochranných pečatí alebo nálepok, ak ich výrobok obsahuje

*používaní alebo skúšaní Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru (napr. prašnosť, teplota, vlhkosť, mechanické namáhanie, intenzita používania, zdroje energie apod. )

*zanedbanej hygienickej starostlivosti o Tovar, alebo inej starostlivosti, ktorú výrobca v návode zmieňuje

*akékoľvek mechanické poškodenie výrobku spôsobené nepozornosťou kupujúceho, jeho nedbanlivosťou, pádom, prípadne iným úmysleným alebo neúmyselným poškodením Kupujúcim, alebo inými osobami a zvieratami, ktoré mohli byť v kontakte so zariadením a neboli dostatočne poučené alebo psychicky vyspelé na bezpečné používanie výrobku.

** softvér (vrátane predinštalačného softvéru), ktorého záruka je definovaná v softvérových licenčných

podmienkach

* zariadenia, ktoré kupujúci svojvoľne demontoval, či vymieňal ich komponenty

* poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim (napr. nahratie ROM/Firmware atď..)

* zariadenia, z ktorých bolo odstránené, zničené, zjavne zmenené, alebo odcudzené sériové číslo

* poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním

* poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia

* poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom

* poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby

* poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených

v návode na použitie

* poruchy spôsobené používaním zariadenia iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo

zariadenie určené a dimenzované, poruchy spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním

* poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko

* poruchy spôsobené používaním softvéru neurčeného na použitie s výrobkom

* poruchy spôsobené škodlivým kódom (vírus, spyware…), ktorý kupujúci vedome či nevedome zaviedol do systému

* poruchy spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom, prepätím v sieti, zemetrasením a pod.

* poruchy spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo strany kupujúceho

* bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať

* na kompatibilitu predávaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov

 

VII. Osobné údaje a ich ochrana

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu doručenia tovaru/ fakturácie, vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje prostreníctvom zaslania emailu na info@rgshop.sk

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 9.5. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať

voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

Kupujúci má právo nesúhlasiť s rozhodnutímredávajúceho podľa § 23 ods. 5 ZnOOÚ a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) ZnOOÚ.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZnOOÚ, si môže uplatniť blízka osoba.

Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne.

Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskôr do 30 dní od ich prijatia.

Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

VIII. Predávajúci

Prevádzkovateľom obchodu nemamsignal.sk je Radovan Gunár-SHOPGSM so sídlom: P.O.BOX 4, Trenčín, 911 05, Slovenská republika, IČO: 33192871, IČ DPH: 1032733108
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 13.6. 2014 do odvolania.